NAV undefined
undefined
javascript bash

Giới thiệu

Kites là một Framework hỗ trợ xây dựng nhanh chóng các ứng dụng Web bằng cách bung nén các templates đã được xây dựng sẵn.

Bạn có thể tạo nhanh chóng một ứng dụng kites bằng 1 vài dòng code như thế này:

# Sử dụng @kites/cli
kites init my-app --template express
var engine = require('@kites/engine')
var kites = engine()

kites.use((kites) => {
    kites.message = 'Hello World!'
})

kites.init().then(() => {
    console.log('From kites: ', kites.message)
})

Các thành phần cơ bản:

Kites có thể mở rộng một cách dễ dàng, dưới đây là những thành phần chính thức quan trọng khác để tạo nên kites template:

Kites cli

Đây là công cụ hỗ trợ gõ lệnh trên cửa sổ dòng lệnh

Cài đặt kites cli sử dụng npm:

# Lưu ý trước đó bạn đã cài đặt Node.js và NPM
npm install -g @kites/cli
// Lưu ý trước đó bạn đã cài đặt Node.js và NPM
npm install -g @kites/cli

Hiện tại kites đã cung cấp cho developer thông qua gói thư viện npm: npmjs.com/package/@kites/cli.

Bảng mã lỗi

Kites API sử dụng bảng mã lỗi sau đây:

Error Code Meaning
400 Bad Request -- Truyền thiếu tham số hoặc sai kiểu dữ liệu
401 Unauthorized -- API accessToken của bạn sai hoặc hết hạn sử dụng
403 Forbidden -- Truy nhập vào api, tài nguyên không được phép
404 Not Found -- Không tìm thấy tài nguyên yêu cầu
405 Method Not Allowed -- Không hỗ trợ phương thức yêu cầu
406 Not Acceptable -- Yêu cầu không được chấp nhận
410 Gone -- Tài nguyên truy vấn không còn tồn tại
429 Too Many Requests -- Bạn gửi quá nhiều truy vấn vượt quá giới hạn cho phép
500 Internal Server Error -- Máy chủ có lỗi, hãy thử lại sau 1 khoảng thời gian
501 Not Implemented -- API chưa được cài đặt, hãy thử lại sau 1 khoảng thời gian
503 Service Unavailable -- Dịch vụ bạn đang truy cập không có hoặc đang được nâng cấp

Phụ lục

Tham khảo: