kites.js

/ home / Documentation / Getting Started

Guide

Hướng dẫn khởi tạo 1 dự án Kites

Sau đây là hướng dẫn khởi tạo một dự án kites với bộ mẫu dựng sẵn: mvc

#1. Cài đặt Kites cli

Trước hết bạn cần cài đặt kites cli để có được công cụ gõ trên cửa sổ dòng lệnh:

npm install -g @kites/cli

#2. Khởi tạo dự án

Sau đó, bạn có thể khởi tạo dự án của mình bằng các lệnh sau:

# khởi tạo dự án
kites init my-project --template mvc

# di chuyển vào thư mục dự án
cd my-project

# cài đặt các phụ thuộc và công cụ build
npm install

# chạy lệnh sau đây để xem thành quả tại http://localhost:3000
npm start

#3. Phát triển dự án

# chạy ở chế độ phát triển
npm run dev

Bố cục của dự án được tổ chức như hình sau đây.

kites mvc

#4. Thiết lập cấu hình

Lưu ý: Thiết lập cấu hình kết nối cho kites trong file kites.config.json

Dưới đây là nội dung các cấu hình được thiết lập mặc định, bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó cho dự án của mình.

{
  "extensionsLocationCache": true,
  "logger": {
    "console": {
      "transport": "console",
      "level": "info"
    }
  },
  "extensions": null,
  "kites-api": {
    "connection": "memory",
    "dataSource": [{
      "name": "memory",
      "driver": "memory",
      "active": true
    }, {
      "name": "mysql",
      "driver": "mysql",
      "host": "localhost",
      "port": "3306",
      "username": "root",
      "password": "",
      "database": "test",
      "active": false,
      "pool": true
    }]
  },
  "express": {
    "static": "./public",
    "httpPort": 3000,
    "poweredBy": "Kites",
    "views": {
      "engine": "ejs",
      "path": "content/views"
    }
  }
}

Các bản mẫu dựng sẵn

Xem chi tiết hướng dẫn cài đặt sử dụng các bản mẫu khác, tại đây.