kites.js

/ home / Documentation / Overview

Overview

Kites là một dự án mã nguồn mở với mục tiêu là tạo ra các ứng dụng Web dựa trên các bản mẫu một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bạn có thể khởi tạo nhanh chóng một ứng dụng kites bằng lệnh sau đây:

kites init my-project --template restful

Kết thúc lệnh trên là bạn đã tạo ra một dự án RESTful API, rất đơn giản phải không?

Sơ lược qua về kỹ thuật thì kites tự động phát hiện các extensions đã được install trong thư mục node_modules, do đó, khi khởi chạy các phần mở rộng này được nạp tự động, một chương trình đơn giản nhất trông như thế này:

'use strict'
const engine = require('@kites/engine');

/**
 * minimalist kites application
 */
engine({
    loadConfig: true,
    discover: true
  })
  .init()
  .then((kites) => {
    kites.logger.info('Hello world!');
  })
  .catch((e) => {
    console.error(e.stack);
    process.exit(1);
  })

Mục tiêu của dự án Kites

Server side

Với mục tiêu là dễ dàng tạo ra một máy chủ phục vụ một ứng dụng Web, ta có thể khởi chạy ngay mà không phải cấu hình thêm bất cứ gì bằng một trong hai cách sau:

(1) hoặc:

# tại thư mục của dự án
kites up

(2) hoặc:

# tại thư mục của dự án
docker-compose build
docker-compose up

Templates implementation

Sau đây là checklist các khuôn mẫu sẽ được lên kế hoạch thực hiện và cập nhật liên tục, vui lòng theo dõi: